سالن شریان ۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۵:۲۳:۱۷ +۰۰:۰۰

سالن چند منظور شریان با ظرفیت  ۲۳۰ نفر که به شکل چند منظوره می باشد جهت کارگاه ها و جلسات و حتی پذیرایی های  مورد استفاده قرار می گیرد .