سالن میترال ۱۳۹۷-۵-۹ ۱۱:۴۵:۰۳ +۰۰:۰۰

سالن چند منظور میترا با ظرفیت  ۲۳۰ نفر که به شکل چند منظوره می باشد جهت کارگاه ها و جلسات و حتی پذیرایی های  مورد استفاده قرار می گیرد .